i

REGULAMIN MAŁEGO GENIUSZA

Regulamin Zajęć Małego Geniusza

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach dla dzieci oraz dorosłych prowadzonych przez Fenomeno spółkę z o.o., z siedzibą na ul. Świeradowskej 47, 02-662 w Warszawie, posiadająca NIP : 521 36 90 132, REGON: 360865540. Fenomeno spółka z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550399.

I Definicje

 1. Organizator – Organizatorem zajęć jest Fenomeno spółka z o.o., z siedzibą na ul. Świeradowskej 47, 02-662 w Warszawie, posiadająca NIP : 521 36 90 132, REGON: 360865540
 2. Zajęcia– wszelkie zajęcia prowadzone przez Organizatora np. półkolonie, urodziny, zajęcia pozalekcyjne, turnieje szachowe, pokazy, warsztaty, imprezy okolicznościowe oraz inne niewymienione.
 3. Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.
 4. Dorosły – pełnoletni uczestnik Zajęć.
 5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich uprawniona.
 6. Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia.
 7. Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora. Regulamin obowiązuje uczestników oraz organizatorów w momencie świadczenia usługi.

II Zgłoszenie

 1. Dorosły lub Opiekun, poprzez:
 1. a)      zapisanie siebie/dziecka drogą mailową lub telefoniczną na Zajęcia lub;
  b)      wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub;
  c)      wypełnienie formularza zgłoszenia.
  Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
  Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Dorosłego lub Opiekuna. Fenomeno spółka z o.o. informuje, iż Dorosły lub Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie na Zajęcia oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie. Dane nie są gromadzone przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.
  3.Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych i informacji potrzebnych do przeprowadzania usługi, w postaci Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub innych dokumentów wymaganych przez organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia itp.
  4.Organizator ma prawo odmówić dopisania osoby chętnej do listy uczestników Zajęć, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
  5.Zapisanie się Dorosłego lub Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział we wszystkich zajęciach, a podczas Ferii i Wakacji Małego Geniusza również zgodę na wycieczkę poza teren placówki.
  6. Opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
  7. Rabaty nie sumują się. Uczestnik ma prawo do wyboru jednego z przysługujących mu rabatów. Dla klientów posiadających Kartę Stałego Klienta naliczany jest rabat w wysokości 5%. Od kwoty pomniejszonej o rabat 5% Uczestnik również może otrzymać  jeden z przysługujących rabatów.
  8. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:
 • uzupełnienie w zależności od rodzaju zajęć: Karty Uczestnika (Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku), formularza zgłoszenia lub podanie danych niezbędnych do zapisu;
 • terminowe dokonanie wpłaty za Zajęcia; tj. w terminie i kwocie określonym w ofercie zajęć dostępnej na stronie internetowej Organizatora lub określonej indywidualnie dla klienta na konto organizatora nr 82 1050 1012 1000 0090 3054 1891;
 • pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Dorosłego lub Opiekuna.

9. W dokumentach uczestnika, o których mowa w pkt. 1a-c Regulaminu Opiekun zobowiązany jest :

 • wskazać osoby inne niż Opiekun , które będą uprawnione do odbioru Uczestnika z Zajęć, bądź też wyrazić zgodę i wziąć odpowiedzialność za samodzielny powrót Uczestnika do miejsca zamieszkania;
 • poinformować o ewentualnych dolegliwościach i chorobach Uczestnika oraz jego specjalnych potrzebach;
 • podać swój aktualny numer telefonu oraz e-mail.
 1. Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od organizatora w formie mailowej informacje dotyczące dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i dostarczenie jest obowiązkiem Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia oraz uniemożliwia ubieganie się o zwrot dokonanej wpłaty za Zajęcia.
 2. Organizator za pośrednictwem wiadomości email i sms przekazuje Opiekunom informacje dotyczące organizacji Zajęć i ofert promocyjnych.

III Prawa i obowiązki Uczestnika:

 1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:
 • bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • szanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły oraz innych miejsc, na terenie których odbywają się zajęcia);
 • nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego;
 • zmiany obuwia w miejscu odbywania się Zajęć (dotyczy Ferii oraz Wakacji Małego Geniusza).
 1. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do :
 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie;
 • w przypadku Ferii oraz Wakacji Małego Geniusza do trzech posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);
 • korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

IV Udział w Zajęciach i ich organizacja

 1. Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci lub dorośli, w wieku określonym przez Organizatora na poszczególne Zajęcia.
 2. Dorośli lub Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wzięcia udziału w Zajęciach.
 3. Ramowy program Zajęć dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem.
 4. Zajęcia odbywają się w placówkach i terminach, o których Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej MalyGeniusz.org, drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Zajęcia odbywają się w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub przesłanym drogą mailową zapisanym Uczestnikom. Ilość godzin lub dni zajęć podawana jest Uczestnikom do wiadomości na stronie MalyGeniusz.org , mailowo lub telefonicznie. Zajęcia przeprowadzane są pod stałym nadzorem Prowadzących.
 6. W godzinach trwania zajęć Prowadzący mogą organizować czas dzieciom na świeżym powietrzu.
 7. Opiekun może zrezygnować z Zajęć Pozalekcyjnych bez konsekwencji po pierwszych zajęciach, o czym musi poinformować Organizatora drogą mailową w terminie 5 dni od pierwszego dnia zajęć. Organizator zwraca w tym wypadku kwotę pomniejszoną o koszt jednych zajęć. Opiekun otrzymuje zwrot na konto, z którego Organizator otrzymał przelew.
 8. Zajęcia Pozalekcyjne z przyczyn niezależnych od organizatora mogą zostać odwołane np. choroba prowadzącego, brak wolnych klas w godzinach zajęć z powodu zebrań z rodzicami.
 9. Za brak obecności na zajęciach Uczestnika nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Podczas Ferii lub Wakacji Małego Geniusza w przypadku nieodebrania dziecka po w/w godzinie Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą kolejną godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Prowadzącego zajęcia.
 11. Organizator podczas Ferii oraz Wakacji Małego Geniusza zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć (3 posiłki- 2 śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Spożywanie innego jedzenia niż te, którego zapewnia Organizator odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.
 12. Ferie lub Wakacje Małego Geniusza są półkoloniami zgłoszonymi do kuratorium oświaty.
 13. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Uczestnika Zajęć Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim przypadku Opiekun będzie proszony o odebranie Uczestnika przed upływem czasu zajęć. Dorosły lub Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Zajęć. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Zajęć.
 14. Rodzic zapisujący dziecko oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych oraz psychicznych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także że poziom umiejętności społecznych dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego zachowania.
 15. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia kadry, organizator informuje, że nie umożliwia uczestniczenia w półkoloniach dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, jeśli nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wynikającej ze zwiększonych potrzeb dziecka.
 16. Organizator może odmówić przyjęcia na Uczestnika na Zajęcia bez podawania przyczyny.
 17. Opiekun i Uczestnik zajęć akceptują niżej wymienione formy kar i nagród stosowane podczas Zajęć.
 1. a) Kary:
 • upomnienie słowne dziecka na osobności;
 • upomnienie słowne dziecka przy grupie;
 • upomnienie słowne dziecka przy rodzicach;
 • wyłączenie dziecka z zabawy;
 • dziecko nie otrzymuje naklejki Małego Geniusza.
 1. b) Nagrody:
 • pochwalenie słowne dziecka na osobności;
 • pochwalenie słowne dziecka przy grupie;
 • pochwalenie słowne dziecka przy rodzicach;
 • dodatkowa naklejka Małego Geniusza;
 • drobne nagrody np. słodycze.

V Wizerunek

 1. Dorosły lub Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora robiła zdjęcia, filmy Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na stronach: www.MalyGeniusz.org i https://www.facebook.com/malygeniusz/ oraz przekazania uczestnikom w formie analogowej.
 2. W przypadku braku zgody Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczestnik bądź Opiekun wpisując swoją opinię o Zajęciach do księgi pamiątkowej, wyrażają zgodę na publikację jej treści przez Organizatora.

VI Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Dorosłych lub Uczestników Zajęć przez innych Dorosłych lub Uczestników, jak również za rzeczy zagubione przez Dorosłych lub Uczestników w czasie trwania Zajęć.
 2. Opiekun lub Dorosły wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika lub Dorosłego.

VII Rezygnacja z uczestnictwa w Feriach Zimowych, Wakacjach Małego Geniusza oraz innych Zajęciach, odstąpienie od umowy zawieranej na odległość, reklamacje

 1. Dorosły lub Opiekun może zrezygnować z udziału Uczestnika w Feriach Zimowych i Wakacjach Małego Geniusza poprzez przesłanie pisemnego oświadczenie drogą elektroniczną na adres zapisy@malygeniusz.org. Zwrot wpłaconej kwoty odbywa się w wówczas na następujących warunkach :
 • Rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem Zajęć – cała kwota zaliczki zostaje zwrócona.
 • Rezygnacja od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć – zapisujący zobowiązany jest do zapłaty odstępnego w wysokości 50% kwoty zaliczki. Tym samym Zapisującemu zwrócona zostaje kwota 50% zaliczki.
 • Rezygnacja poniżej 14 dni przed rozpoczęciem Zajęć lub w dniu rozpoczęcia zajęć – w związku z kosztami poniesionym przez organizatora na poczet organizacji zajęć Organizator uprawniony jest do zatrzymania całej wpłaconej przez Zapisującego kwoty zaliczki.
 • W przypadku rezygnacji z Zajęć w trakcie okresu ich trwania zwracana kwota wynosi proporcjonalną część opłaty za zajęcia z wyłączeniem zaliczki. Zaliczkę uznaje się za 50% opłaty za cały kurs lub turnus.

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu realizacji Umowy, spełniania wymogów nałożonych na organizatorów półkolonii przez aktualne przepisy prawa, zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania na półkolonii oraz w celu informowania o zapisach na zajęcia
 3. Korzystający z usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.
 4. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn takich jak choroba prowadzącego lub siła wyższa. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju prowadzonych zajęć lub ich terminu. Zajęcia, które się nie odbyły, zostają przesunięte na inny termin lub zrekompensowane uczestnikom innymi zajęciami.
 4. Ferie Zimowe oraz Wakacje Małego Geniusza zostaną uruchomione po zebraniu się grupy co najmniej 15 Uczestników. Zajęcia Pozalekcyjne zostaną uruchomione po zebraniu się grupy co najmniej 8 Uczestników. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania kursu w terminie do pięciu dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnik/Opiekun zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi/Opiekunowi całej wpłaconej przez zapisującego kwoty pieniędzy. Liczbę Uczestników, która jest niezbędna do uruchomienia innych zajęć niż Ferie Zimowe oraz Wakacje Małego Geniusza Organizator określa indywidualnie.
 5. Wpłacenie zaliczki przez Dorosłego lub Opiekuna oraz złożenie odpowiednich oświadczeń i dokumentów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Fenomeno spółka z o.o.

ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

zapisy@malygeniusz.org

+ 48 570 113 230

NIP: 521 36 90 132 REGON: 360865540
Nr konta: 82 1050 1012 1000 0090 3054 1891

Chcesz dostawać informacje o promocjach i nowościach? Zostaw swój e-mail.

SSL certificates

Share This